Általános szerződési feltételek

Cégnév: Furlab Kft


Székhely: 1142 Budapest Komáromi út 16-20.


Cégjegyzékszám: (nyilvántartásba vételi szám) Cg. 01-09-195435


Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Adószám: 25025426-2-42


Üzleti tevékenység helye: 11142 Budapest Komáromi út 16-20.


Elérhetőség (panaszkezelés): (elektronikus levelezési cím) info@dublino.huTárhelyszolgáltató (név, székhely, elektronikus levelezési cím, elérhetőség):


Zerris Informatikai Kft Adószám: 24247898-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-313275 Cím: 2094 Nagykovácsi Fejér György utca 16/a
Elérhetőségek: Telefon +36 1 288 01 36 Fax +36 1 288 01 37 e-mail: info@zerris.hu 
1.1/ Az internetes weboldal (továbbiakban: Weboldal) igénybevételével történő kapcsolatfelvétel,  megrendelés elküldése, adásvételi szerződés esetére Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: Ászf) teljes körben megismerte, abban foglaltakat fenntartás nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az Ászf maradéktalanul az Felek között létrejövő szerződés részét képezi. Eladó fenntartja a jogát a jelen Ászf előzetes értesítés nélküli egyoldalú módosítására, amely módosítás közzétételétől lép hatályba. A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Ászf, valamint a Weblapon / honlapon található további tájékoztatások, információk határozzák meg. Az Ászf tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Vevő a megrendelése véglegesítése, szerződéskötés előtt köteles megismerni a jelen Ászf rendelkezéseit.
1.2/ Az Eladó internetes weboldala nem szolgál internetes áruházként, annak igénybevételével történő tájékoztatás kérése (továbbiakban: Tájékoztatás kérés) elküldése kizárólag az Eladóval történő kapcsolatfelvétel célját szolgálja, azzal, hogy az Eladó az Tájékoztatás kérésben megjelölt termékekről küldhet egyedi tájékoztatást vagy ajánlatot Vevő részére. Az Tájékoztatás kérés elküldésével adásvételi szerződés nem jön létre, az nem minősül megrendelésnek, annak elküldése az Eladót nem kötelezi. Az Eladó által üzemeltetett internetes felület kizárólag az Eladó és általa forgalmazott Termékkínálat bemutatásának célját, a Termékértékesítés feltételeiről szóló tájékoztatás célját és a kapcsolatfelvétel elősegítését szolgálja.
2./ Fogalmak:


Eladó: Furlab Kft. 1149 Budapest Dongó utca 2/a.  Adószám: 25025426-2-42 cégjegyzékszám: 01-09-195435


Vevő: az a személy, akivel az Eladó által forgalmazott Termékek vonatkozásában bármely formában vételi ajánlatot tesz vagy szerződés jön létre Termék adásvétele tárgyában.


Felek: Eladó és Vevő együttesen.


Felhasználó: az a személy, aki az Eladó Weboldalán saját valós adatainak megadásával önálló felhasználói fiókot (továbbiakban: Felhasználói Fiók) hoz létre.


Fogyasztó: Vevők közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


Vállalkozás: Vevők közül vállalkozásnak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.


Gyártó: a Termék, mint végtermék, résztermék és alapanyag elállítója, valamint aki a Terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával magát tünteti fel a Termék gyártójaként. Amennyiben nem belföldi Termékről van szó, úgy azt a személyt is gyártónak kell tekinteni, aki az Európai Gazdasági Térség területére behozta a Terméket gazdasági tevékenysége keretében.


Weboldal: www.dublino.hu


Termék: a Weboldal bemutatott és eladásra felkínált, egyedi megrendelés vagy szerződés tárgyát képező forgalomképes ingó dolog.


Vételár: A Termék mellett ekként megjelölt nettó ellenérték, amely a mindenkor hatályos Áfa -t NEM tartalmazza, és amely a Termék egységáraként értendő, azzal, hogy a teljes Vételár a Termék darabszáma szerint alakul. A Vételár minden esetben tájékoztató jellegű, a Vételár az Eladó által visszaigazolt megrendelésben kerül meghatározásra. A Vételár EURO valutanemben van meghatározva, amelynek forintban történő teljesítése esetén az Budapest Bank (továbbiakban: Budapest Bank) által közzétett devizaárfolyam az irányadó.


Foglaló: az adásvételi ügylethez (szerződéshez) kapcsolódó és azt megerősítő kötelezettségvállalás. A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak a fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kiderül. A átadott foglaló következménye, hogy a szerződés meghiúsulása esetén, a meghiúsulásért felelős fél az általa adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszafizetni. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyikük sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Amennyiben a felek a szerződést teljesítik, akkor a foglaló összegét a tartozásba (pl. a vételárba) bele kell számítani.


Megrendelés: Vevő által a Termék vonatkozásában Eladónak címzett kötelező érvényű vételi ajánlat, amelyet az Eladó a visszaigazolásban elfogad vagy elutasít, illetőleg eltérő tartalmú, de nem kötelező érvényű (ellen)ajánlatot tesz.


Visszaigazolás: Eladó által Megrendelés körében Vevő részére címzett, a megismert ajánlat, mint Megrendelés elfogadására / elutasítására vonatkozó nyilatkozata. A szerződés és megrendelés teljesítése minden esetben a visszaigazolásban vagy írásban létrejött egyedi szerződésben foglaltak szerint jön létre és történik.


Ászf: jelenti a jelen szerződéses feltételeket, amelynek mindenkor hatályos és érvényes tartalma a Weboldalon közzétételre kerül.


Szerződés: az Ászf és egyedi szerződéses illetőleg megrendelés és visszaigazolás együttesen, amely az Eladó és Vevő felek között a Termék értékesítése tárgyában elküldésre és / vagy külön aláírásra kerül. A szerződéskötés nyelve: magyar, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek (Eladó nem iktatja), kivéve, ha az adásvételi ügylet külön írásbeli szerződésben rögzítésre és aláírásra kerül (egyedi szerződés).


Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.


Távollévők között kötött (fogyasztói) szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.


Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.


Eladó üzlethelyiség: a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja,


Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg, b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen.
3.1/ A hatályos jogszabályok szerint a Fogyasztók és Vállalkozók közötti szerződések egymástól eltérnek, figyelemmel arra, hogy a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak, ekként a jogok és kötelezettségek gyakorlása függ attól, hogy a Vevő Fogyasztónak vagy Vállalkozásnak minősül.
3.2/ Vevő a megrendelés elküldésével / szerződés aláírásával kijelenti, hogy cselekvőképes személy, szerzési képességében nincs korlátozva, azzal harmadik személy törvényes érdekeit nem sérti, azzal, hogy aki e körben a Eladót megtéveszti, úgy azért felelősséggel tartozik és a szerződés teljesítésére, illetőleg okozott kár megtérítésére köteles.
3.3/ Vevő a megrendelés elküldésével / szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ügyletet megelőzően és azzal összefüggésben minden szükséges és általa lényegesnek tartott információ rendelkezésére állt, a szerződéskötéshez szükséges minden lényeges tényt, adatot, információt megismert, az ügylet során jóhiszeműen jár el, nincs tudomása olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében az adásvételt /  szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötte volna meg. Vevő kijelenti, hogy a megrendelés elküldésekor / szerződés aláírásakor sem tévedésben, sem téves feltevésben nem volt, sem fenyegetés, sem kényszer hatása alatt nem állt.
3.4/ Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés eredményeként létrejövő szerződés csak Eladó erre irányuló kifejezett írásbeli nyilatkozatával módosítható, a szóban, ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés során megadott elektronikus levélcímen (email) útján történő kommunikációt elfogadja a megrendeléssel, szerződéskötéssel és teljesítéssel összefüggésben érvényes nyilatkozatának, és tudomásul veszi, hogy az általa ebben formában megtett nyilatkozatai kötelezik. Eladó kizárólag a jelen Ászf iratban megjelölt elektronikus levélcímen (email) küld és fogad értesítéseket, attól eltérő email címen történt kommunikációra Vevő hivatkozni nem jogosult és Eladót nem kötelezi.
4.1/ Az Eladó által forgalmazott és Termékkatalógusban megjelölt Termékek rendelhetőek meg erre irányuló külön írásbeli megrendeléssel. A Termékkatalógusban az egyes Termékek megjelölése és lényeges tulajdonságainak leírása a Gyártó termékleírása szerint történik, a Termék mellett található fotó csak illusztráció, a Termék (különösen annak színe) a valóságban eltérhet a képen megjelenítettektől. A Gyártó termékelírásának pontatlansága, hiányossága, helytelensége körében Eladó a felelősségét kizárja. A Termék lényeges tulajdonságai körében a közzétett adatok és jellemzők az irányadóak, az ott meg nem jelölt tulajdonságra, jellemzőre hivatkozni nem lehetséges.
4.2/ Eladó gondoskodik arról, hogy az általa forgalmazott Termékek a hatályos jogszabályokban előírt forgalomba hozatali előírásoknak megfeleljenek. Amennyiben az a Termék jellegéből adódóan szükséges, úgy Eladó gondoskodik arról, hogy Vevő az általa megrendelt Termék rendeltetésszerű használatához, felhasználáshoz szükséges kellő tájékoztatást megkapja. Eladó ez esetben magyar nyelvű használati útmutatót mellékel a megrendelt Termékhez.
4.3/ Eladó a Termék mellett a feltünteti a nettó vételárat, amely a mindenkor hatályos Áfa összegét NEM tartalmazza. A bruttó vételár az Áfa változása esetén változhat. Eladó fenntartja magának a jogot a Vételár egyoldalú, indoklás nélküli módosításának jogát. A Vételár a közzététel időpontjával lép hatályba, azzal, hogy a már megrendelt és visszaigazolt Termék vételárát az időközbeni Vételárváltozás nem érinti.  Amennyiben a Termék mellett Vételár nem került feltüntetésre vagy az nyilvánvalóan téves adat (értékaránytalan), úgy az nem jelentheti azt, hogy a Termék ingyenes, vagy a nyilvánvalóan értékaránytalan Vételáron Eladó köteles teljesíteni. A Vételár és szállítási költséget tekintetében minden esetben az Eladó megrendelés visszaigazolásában / szerződésben foglalt Vételár és költségek az irányadóak.
4.4/ Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett vételár. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen pl. a 0 Ft-os ár, a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár, az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a Terméket. Hibás Vételár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a Termék valós Vételáron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós Vételáron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
4.5/ Eladó az adásvételről minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő számlát állít ki, amely elkülönítetten tartalmazza a szállítási díjat, esetleges megállapodás szerinti külön díjakat is. Eladó a díjat egyedi megállapodás esetén felszámolhat (pl összeszerelés, egyedi színezés, csomagolás).
4.6/ Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó kizárólag a Weblapon közzétett nyitva tartás időtartamában dolgozza fel a megrendeléseket és teljesíti szerződésből eredő kötelezettséget, a Weblapon közzétett zárva tartás időtartamában a teljesítés és annak határideje szünetel, amely a időtartam az Eladó teljesítési határideje félbeszakad és a zárva tartás megszűnése időpontjával folytatódik.
4.7/ Vevő tudomásul veszi, hogy a Terméken a „DUBLINO”  ábra, mint védjegy látható helyen elhelyezésre került, amelynek eltávolítása az Termék sérülését okozhatja.
5./ Regisztráció / felhasználó
5.1/ Az adásvételhez, megrendeléshez nem kötelező a regisztráció.
5.2/ A Weboldalon bármely érdeklődő személy saját valós adatainak felhasználásával és a regisztrációs adatlapon ezen adatainak megadásával Felhasználói Fiókot hozhat létre. Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével kijelenti, hogy a saját, valós adatait adja meg, amely adatok vonatkozásában rendelkezésre jogosult. A regisztrációs adatlap költése a Felhasználó és / vagy Eladó részére kötelezettséget nem keletkeztet.
5.3/ Eladó a hibásan vagy nyilvánvalóan valótlan adatokkal kitöltött Felhasználói Fiókot minden további feltétel nélkül törli, illetve azt érvénytelennek tekinti. Eladó a Felhasználó által kitöltött regisztrációs adatlap, illetőleg a megrendelés / szerződéskötés során megadott adatok helyességéért felelősségét kizárja.
5.4/ Felhasználó a regisztráció során megadott adatokhoz jogosult hozzáférni és azokat módosítani, amennyiben az a valóságnak megfelel., továbbá jogosult a regisztrációt törölni vagy annak törlését kérni az Eladótól. A sikeres regisztrációról az Felhasználó részére visszaigazolás került megküldésre a regisztráció során megadott email címre. Az Eladó a Felhasználó regisztrációja során megadott adatok az adott Felhasználóval létrejött szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult felhasználni, azzal azonban, hogy a szerződés és annak teljesítésével összefüggésben minden esetben az egyedi szerződés az irányadó. Felhasználó regisztrációs adatainak módosítása vagy annak törlése semmiben nem érinti a létrejött egyedi szerződésben foglalt adatokat, feltételeket vagy annak teljesítését. Termékvásárláshoz nem kötelező a regisztráció.
5.5/ Felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelése esetén a regisztráció során megadott elektronikus levélcímen (email) útján történő kommunikációt elfogadja a megrendeléssel, szerződéskötéssel és teljesítéssel összefüggésben érvényes nyilatkozatának, és tudomásul veszi, hogy az általa ebben formában megtett nyilatkozatai kötelezik. Eladó kizárólag a jelen Ászf iratban megjelölt elektronikus levélcímen (email) küld és fogad értesítéseket, attól eltérő email címen történt kommunikációra Felhasználó hivatkozni nem jogosult és Eladót nem kötelezi.
6./ Adásvétel
6.1/ A Vevő a megrendelés elküldésével / egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a megvásárolni kívánt Termék jellemzőit részletesen átolvasta, a Termékkel összefüggésben részletes információkat rendelkezésére álltak, a megvásárolni kívánt Termék céljának és szükségleteinek megfelelő. A szerződés létrejöttét követően a Termék jellemzői körében Eladó mindennemű kifogást elutasít.
6.2/ Vevő a megvásárolni kívánt Termék vonatkozásában az Eladó részére írásbeli megrendelést küld. Az írásbeli megrendelés tartalmazza a megvásárolni kívánt (i) Terméknek a Termékkatalógusban megjelölt megnevezését és azonosításához szükséges egyéb lényeges adatokat (azonosító számát, ha van), (ii) a megvásárolni kíván darabszámot, (iii) Vevő adatait (jogi személy esetében érvényes adószámot), (iv) a megrendelés egyéb lényeges adatait, (v) szállítási címet (ahol a Terméket átveszi), (vi) a kért legkorábbi és legkésőbbi szállítási határidőt, (vii) amennyiben nem Vevő személyesen veszi át a Terméket, úgy ennek tényét.
6.3/ A megrendelés elküldésével Vevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok valóságosak, rendelkezik a Vételár és szállítási költséget megfizetéséhez szükséges teljesítőképességgel és fedezettel, továbbá az általa megadott szállítási határidőben és címen a Termék leszállítása lehetséges és a Terméket átveszi.
6.4/ A hibásan vagy nyilvánvalóan valótlan adatokkal elküldött írásbeli megrendelés érvénytelen, amely nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó kizárja a felelősségét a Vevő által megadott adatok körében, illetőleg az Vevő által hibásan, tévesen megadott adatokból eredő bármely jogkövetkezményért, téves teljesítésért, azzal, hogy az Eladónak az ebből eredő kárát Vevő viselni köteles.
6.5/ Az írásbeli megrendelés elküldését követően a rendszer e-mailben automatikusan igazolja vissza megrendelésének tényét. A megrendelés leadását követő munkanapon Eladó megkezdi a megrendelés feldolgozását, amennyiben két munkanapon belül belül nem érkezik meg a visszaigazolás a megrendelésben megadott email-címre, akkor mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az Eladó a visszaigazolásban tájékoztatja Vevőt a Termékek vállalt szállítási határidejéről. Amennyiben a megrendelt Termék vagy annak mennyisége a raktárkészletéből hiányzik, erről a megrendelést követő 48 órán belül megküldött emailben tájékoztatjuk, ebben az esetben lehetősége van megrendeléstől elállni vagy azt módosítani. (i) Amennyiben a megjelölt terméket Eladó nem tudja szállítani, úgy a megrendelés hiányzó Termék esetében érvénytelen. (ii) Amennyiben a megjelölt Terméket Eladó a megrendelésben megjelölt szállítási határidőn kívül tudja szállítani, vagy (iii) Amennyiben a megjelölt Terméket Eladó eltérő mennyiségben tudja szállítani, úgy ennek tényét a tájékoztató e-mailben jelezzük, hogy Eladó a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel tud teljesíteni és ekként az email Eladó általi elküldését követő 48 órán belül válasz emailben a megrendelését erősítse meg, amennyiben a megrendelését ekként is fenntartja. Amennyiben Eladó a jelen pontban körülírt határidőn belül a megrendelés vonatkozásában nem kap válasz emailt, úgy a megrendelés érvénytelen és az feleket nem kötelezi.
6.6/ Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weblapon szereplő egyes Termékek vonatkozásában a Megrendelést, illetőleg a már visszaigazolt megrendeléseket részben, vagy teljes egészben minden további feltétel nélkül visszautasítsa. Részben történő teljesítés kizárólag az Vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor. A Termék Vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére 5 munkanapon belül. Vevő visszautasítás vagy részbeni visszautasítás esetén, a teljesített Vételáron felül nem jogosult az Eladóval szemben semmilyen jogcímen kártérítésre vagy költségtérítésre.
6.6 / A megrendelés illetőleg fentieket követően véglegesített megrendelés változtatására, módosítására nincs lehetőség. A végleges megrendelés Eladó részére történő elküldése a megrendelt Termék vonatkozásában a Vevő terhére és Eladó javára fizetési kötelezettséget jelent. A megrendelés egyben szerződéses nyilatkozat, amely szerint Vevő tudomásul veszi a tényt, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után, és rendelkezik a Vételár teljesítéséhez szükséges teljesítőképességgel és fedezettel.
6.7/ Eladó a Vételár és szállítási díj maradéktalan megfizetése időpontjáig a Termék tulajdonjogát fenntartja és azzal összefüggésben tulajdoni igénnyel él. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék teljes Vételárának kifizetése sikeresen megtörtént (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a Vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a Vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék Vételára és szállítási díj nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a Vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt. Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a visszaigazolásban / szerződésben megjelöltektől eltérő, más valutanemben történő teljesítés esetén az árfolyamkockázat (előleg és hátralékos vételár időpontja közötti időtartamban) kizárólag Vevőt terheli.


 


7./ Szerződés
7.1/ A megrendelés elküldésével nem jön létre szerződés. A felek között a szerződés akkor jön létre, (i) amikor azt felek külön íven szövegezetten aláírják (Egyedi Szerződés), vagy (ii) amikor az Eladó a Vevő által elküldött megrendelését a Szállítási Értesítővel a Vevő email címére történő megküldésével visszaigazolja (Megrendelés Visszaigazolás). A szerződés a megrendelés adatait figyelembe véve a Szállítási Értesítőben foglalt adatokkal (különösen: termék, mennyiség, vételár, szállítási cím) jön létre. A szerződés nyelve magyar. Eladó a megrendelés és annak teljesítéséhez szükséges adatait tárolja. A szerződés a Vevő megrendelése és Szállítási Értesítő alapján visszakereshető és hozzáférhető.
8./ Szállítás és költsége
8.1/ Választható szállítási módozatok:


(i) Házhoz szállítási futárszolgálattal, amely esetben a szolgáltató futárszolgálat (továbbiakban: Szállító). A Szállító a csomagot a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül szállítja ki a megadott címre. A Szállító a csomag felvételéről email értesítést küld.


(ii) Egyedi szállítási feltételekkel Eladó fuvarozó szolgáltató igénybevételével vagy saját fuvareszközzel szállítja ki a Terméket.


(iii) Személyes átvételre egyedi egyeztetés esetén van lehetőség az Eladó raktárhelyiségében, annak hivatalos nyitvatartási ideje alatt.


A csomag Szállító részére történt átadásáról Eladó külön email értesítést küld. A kiszállítás konkrét időpontja tekintetében a Szállító értesítése az irányadó.
8.2/ Eladó a Termékek kiszállítását Magyarország és az Európai Unió tagországai területén vállalja. Magyarország területén kívüli szállítási cím esetén az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, amelyből eredő jogkövetkezményekért mindennemű felelősségét kizárja. A Magyarországon kívüli szállítás esetén a szállítási költség, annak feltételei és időpontja tekintetében a felek közötti külön megállapodás az irányadó. Amennyiben Felek között egyedi szerződés jön létre, úgy a szállítás tekintetében az az irányadó.
8.3/ Eladó megrendelt és Szállítási Értesítőben megjelölt Termékek kiszállítását a Weblapon megjelölt határidőn belül, egyes Termékek vagy mennyiség esetében Gyártóval / Beszállítóval történt egyeztetés követően adott tájékoztatás szerint, illetőleg egyedi megállapodásban rögzítettek szerint vállalja. Eladó a kiszállítás megkezdését legalább 24 órát megelőzően külön emailben értesíti Vevőt annak időpontjáról és amennyiben saját fuvarozóval szállítja ki, úgy a kiszállítás várható napszakról (9.00-12.00 vagy 12.00 – 16.00 óra közötti időtartam). A szállítási határidő minden esetben tájékoztató jellegű, Eladó fenntartja magának a jogot annak változtatására, amelyről Eladó a Vevő részére email útján értesítést küld. A szállítási határidő változásából eredően Vevő nem jogosult semmilyen jogcímen kártérítéssel élni Eladóval szemben.


A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállítás időpontjában az Termék átvételét biztosítsa, beleértve a szállító járműről történő lerakodást. Eladó a Terméket a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási cím a Termék kiszállítására alkalmas, tehergépjárművel is biztonságosan megközelíthető, és a Termék átadás - átvételére alkalmas helyszín legyen. A pontatlanul, helytelenül vagy hibásan megadott szállítási címből eredő késedelem, hiányosság, lehetetlenülés vagy bármely egyéb következményekért Eladó a felelősségét kizárja. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Termék átadása a Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy az ismételt kiszállítás költségét megfizetni köteles, amely az ismételt kiszállítást megkezdésének előfeltétele.


Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Eladó bármely, de különösen Vevő érdekkörében felmerült okból meghiúsul a Termék átadása, úgy Eladó a kiszállítás meghiúsulása naptári napjától számított 7 naptári napig tárolja ingyenesen a Terméket, amely határidő elteltével a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni  jogosult. Eladói elállás esetén a Eladó a foglaló, a felmerült egyéb költségeinek és okozott kár összegének levonását követően fennmaradó Vételár összeget Vevő részére visszafizeti.
8.5/ Raktározás: Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelt Terméket a Vevő érdekkörében felmerült okból raktározni szükséges, úgy Eladó a Termék raktározását a szállítási határidő lejárta után 7 naptári napig díjmentes, ezen határidő után a raktározásának költsége a bruttó vételárának 1,5 %-a / minden megkezdett naptári hét, melyet Vevő a Termék átvételekor és azzal egyidejűleg köteles megfizetni. Eladó  jogosult a hátralékos vételár, szállítási költségek és / vagy teljes raktározási költség erejéig visszatartani a megrendelt összes Terméket annak maradéktalan megfizetéséig.
8.6/ Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó az át nem vett Terméket legfeljebb a szállítási határidő lejártát követő 14 naptári napig tárolja, ezen határidőt követően a Termékkel, mint tulajdonos szabadon rendelkezik.
8.7/ Eladó a kiszállítást a szállítási cím bejárati kapuhoz vállalja, a szállító járműről történő lerakodás és berakodás a Vevő feladata. Eladó illetőleg szállítási megbízottja a Termék kézbesítését, átadását a megrendelő részére teljesíti, aki legalább a megrendelést és Szállítási Értesítőt a szállítást végző személynek felmutatni köteles. Amennyiben a megrendelő személyazonossága körében kétség merül fel, úgy szállító  jogosult a Termék átadását megtagadni. Amennyiben a Vevőtől eltérő személy kívánja átvenni a Terméket, úgy a Termék átvételére szóló köteles teljes bizonyító erejű magánokirati meghatalmazását átadni az Eladó / megbízott, mint kézbesítő részére, aki a meghatalmazás eredetiségét nem köteles ellenőrizni.
8.8/ A Vevő vagy képviseletében eljáró személy a Termék átvételekor köteles a csomagot tételesen haladéktalanul ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Termék külső csomagolása  sérült, úgy annak tényét az átvételi elismervényben fel kell tüntetni. Az átvételi elismervény igazolja az Eladó Szállítási Értesítőben megjelölt termék hiánytalan, mennyiségi teljesítését és azt, hogy Vevő a Terméket hiánytalan, sérülésmentes csomagolásban vett át. Eladó a hiánytalan átvételi elismervény esetén, a Termék külső sérülésére, mennyiségére vonatkozó bármely kifogást elutasít.
8.9/ Amennyiben Vevő bármely okból megtagadja a Termék vagy annak része átvételét, úgy a köteles annak részletes okát és indokát a kísérőokmányokon írásban feltüntetni, azzal, hogy annak elmulasztása vagy indokolatlansága esetén az Eladó felé a továbbiakban semmilyen igénnyel nem jogosult élni. Amennyiben az átvétel megtagadása indokolatlan volt, úgy Vevő köteles a megrendeléssel felmerült mindennemű költség (különösen szállítási költségek) teljes megtérítésére.
8.10/ Vevő köteles a Termék kiszállításakor és átvételekor haladéktalanul ellenőrizni, hogy a számlán megjelölt tételek a valóságban megfelelnek e a megrendelt és kiszállított, átvett termékekkel. Eltérés esetén  köteles annak tényét utólag is kétséget kizáróan ellenőrizhető és bizonyítható módon dokumentálni és az Eladót 24 órán belül írásban értesíteni, a dokumentáció megküldésével.
8.11/ Eladó a Megrendelés Visszaigazolásában feltünteti a szállítási költséget, amelyet Vevő a Vételár teljesítésével egyidejűleg köteles teljesíteni.


 


8.12/ Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt Terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Ismételt kiszállítás esetén a szállítási díj kétszerese kerül felszámításra.
8.13/ Amennyiben Vevő a jelen 8./ pontban foglalt kötelezettségeit megsérti, úgy Eladó azzal összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja, és Vevő a szerződésszegésből, mulasztásából eredő mindennemű okozott kárt és költséget köteles az Eladó részére megtéríteni.


 


9./ Fizetési feltételek
9.1/ Vevő a megrendelésében jogosult megjelölni a fizetés módját, amely a megrendelés elfogadása és visszaigazolása esetén a Vevőre nézve kötelező, Eladót azonban attól eltérő fizetési módozatot kérhet a Megrendelés Visszaigazolásában.
9.2/ Vevő kifejezetten elfogadja, hogy más valutanemben történő teljesítés esetén az árfolyamkockázat (előleg és hátralékos vételár időpontja közötti időtartamban) kizárólag Megrendelőt terheli.
9.2/ Fizetési módozatok:


(i) Banki átutalás, amely esetben a megrendelt termékek vételárát előreutalásos fizetési módozattal egyenlíti ki Vevő. Eladó megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a teljesítéshez szükséges adatokat és előlegszámlát a megrendeléskor megadott email címre megküldi. Eladó a megrendelt Termék kiszállítását kizárólag a vételár és szállítási költségek maradéktalan megfizetés esetén kezdi meg. Amennyiben a Vételár és szállítási költség 48 órán belül nem érkezik meg, úgy eladó a megrendelést érvénytelennek tekinti és azt törli.


(ii) Készpénzes teljesítésre kizárólag az Eladó bemutatótermében van lehetőség személyesen, illetőleg amennyiben Eladó saját fuvareszközzel szállítja ki a Terméket, úgy az Eladó megbízottja részére történő teljesítéssel, az eredeti készpénzszámla és készpénzátvételt igazoló bevételi bizonylat ellenében.


 


10/ Távollevők közötti fogyasztói szerződés
10.1/ Távollevők között létrejött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót 45/2014. (I.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Termék adásvételére irányuló szerződés estén a (i) terméknek, (ii) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, (iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, (iv) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak - a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Fogyasztó a elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
10.2/ A fogyasztó az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a 14 nap határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó az elállási / felmondási nyilatkozatát az alábbi elérhetőségen küldheti el: (i) Eladó címére, HU 1142 Budapest Komáromi út 16-20. (ii) Eladó email címére: info@dublino.hu
10.3/ Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Érvényesen gyakorolt elállás vagy felmondás esetén Eladó fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Amennyiben fogyasztó által hibásan / pontatlanul megadott bankszámla adatok vagy postacím következtében történő késedelemből eredően Eladót felelősség nem terheli. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén Eladó mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket Eladónak nem áll módjában átvenni vagy elfogadni. Elállás esetén a Termék visszaszállítása és annak személyes leadása nem lehetséges, Eladó a visszaküldött Terméket postai úton, vagy futárszolgálat útján kézbesített csomagot tud átvenni.
10.4/ Eladó jogosult levonásba helyezni a fogyasztónak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő illetőleg a Termékben bekövetkezett kárnak megfelelő értékcsökkenés összegét. Amennyiben fogyasztó több azonos Terméket rendelt meg, úgy elállása esetén az Eladó kizárólag egyetlen Termék tekintetében fogadja el, hogy a Terméket a jelen pontban írtak megállapításához felbontotta, amennyiben többi Terméket is felbontotta, úgy ezen Termékek vonatkozásában az elállás joga nem illeti meg, illetőleg a Termék teljes vételára megfizetésére köteles. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, valamint a visszaküldésnél bekövetkezett sérülések és esetlegesen hiányzó alkatrészek, tartozékok, csomagoló anyagok hiányosságáért is felel! Amennyiben a visszaküldés során sérülést, hiányzó alkatrészt vagy csomagolást tapasztalunk, úgy arról tájékoztatjuk a Vevőt, jegyzőkönyvet veszünk fel az esetről, majd értékcsökkenést állapítunk meg, mely értékét levonjuk a visszautalandó összegből! Vevő a Terméket olyan állapotban és módon köteles visszaküldeni, hogy azt később értékesíteni lehessen (Minden tartozék, csomagolás, dokumentáció stb…).


Amennyiben a fogyasztó a Terméket a biztonságos szállítást és Termék sértetlenségét nem vagy nem kellő, arra alkalmas módon biztosító csomagolásban küldi vissza az Eladó részére, úgy viselni köteles az ebből eredő költséget és kárt, illetőleg a Termék teljes vételárának megfizetésére köteles. Amennyiben Vevő elállási jogát nem szabályszerűen gyakorolja, illetőleg az érvénytelen, illetőleg egyéb okból a Termék teljes vételárának megfizetésére köteles elállása esetén, úgy tudomásul veszi, hogy Eladó a Terméket a visszaérkezéstől számított 7 naptári napig tárolja, azt követően azzal, mint tulajdonos szabadon rendelkezik, amely esetben Vevő további igénnyel nem jogosult élni.
10.5/ Fogyasztó elállása vagy felmondása estén köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül, a biztonságos és a Termék újszerű állapotát, sértetlenségét biztosító és arra alkalmas csomagolásban visszaküldeni, illetve a Eladónak vagy a Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a Terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, azonban amennyiben több azonos Terméket vásárol, úgy kizárólag egyetlen terméket jogosult felbontani a megállapításhoz. Amennyiben a többi terméket is felbontja, úgy ezen Termékek vonatkozásában az elállási jogát elveszti, illetőleg azok teljes vételárát megfizetni köteles.


 


10.6/ A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, felmondási jogát


a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a Rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Rendelet 20. § szerinti jogát,

n) amennyiben fogyasztó több azonos Terméket vásárol, úgy az Rendelet 25. § meghatározottak megállapítása érdekében egyetlen Termék felbontására jogosult, amennyiben a fogyasztó a többi Terméket is felbontja, úgy ezen Termékek vonatkozásban.10.7/ Visszatérítés esetén az Eladó a fogyasztónak levonásokat követően fennmaradó összeget (i) bankkártyás a bankkártyához tartozó bankszámlára, (ii) banki átutalás esetén a számlához tartozó vevőhöz tartozó bankszámlára, amennyiben az nem állapítható meg, úgy az átutaláskor fizető fél bankszámlájára, (iii) utánvét esetén készpénzben történt fizetés esetén, ha a Vevő nem jelöli meg a visszatérítésre bankszámlát, úgy postautalványon.


 


11./ Szavatosság, jótállás
11.1/ Hibás teljesítés: a Ptk. 6:157. § (1) bekezdés szerint, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ptk. 6:158. § szerint, a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Kellékhibás teljesítés esetén a kártérítési igényre a Ptk. 6:174. § rendelkezései az irányadóak.


 


11.2/ Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelynek a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. (2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. (3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha fogyasztó kíván szavatossági igényt érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania, azzal fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.


A hiba közlése: A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. (3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
11.3/ Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
11.4/ Jótállás fogyasztói szerződés estén: a Ptk. és 151/2003. (IX.22). Korm. rendelet (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról)  jogszabályok az irányadóak, azaz a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartó fogyasztási cikkekre a Rendelet szabályi szerinti jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás időtartama egy év. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
11.5/ Termékszavatosság: Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (Termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. E körben gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
11.6/ A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállás igények intézésének eljárási szabályai tekintetében a 19/2014.( IV.29.) NGM rendelet szabályai az irányadóak. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását,


f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavításra vagy - a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolog azonosításához szükséges adatokat, c) a dolog átvételének időpontját, továbbá d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. Az itt előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 


12./ Felelősség
12.1/ Eladó kizárja a felelősségét mindennemű és bármely kár tekintetében, amely a Termék használatából erednek. Eladó kizárja a felelősségét azért a kárért, amely a Termékben a Szállító részére történt átadást követően keletkezett, a szállításból eredő bármely esemény tekintetében kizárólag a Szállító felel.
12.2/ A Weboldalon megjelenő tartalom, a Termékek leírása semmilyen formában nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, a Weboldalon megjelenő információk kifejezetten a Termékbemutatás célját szolgálják, az ott megjelenő bármely kép csak illusztráció.
12.3/ Eladó kizárja a felelősségét bármely harmadik személynek a Weboldal használatával összefüggésben bármely jogellenes, vagy nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő cselekményért. Eladó fenntartja magának a jogost a Weboldal működése megszüntetésére, felfüggesztésére, és ott megjelenő tartalom megkötés nélküli egyoldalú változtatására.
12.4/ Eladó kizárja a felelősségét bármely olyan következményért, és minden közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Felhasználó fiók létrehozásával áll összefüggésben, vagy abból ered. Eladó mindennemű felelősségét kizárja vis maior esetén, illetőleg bármely olyan eseménnyel összefüggésben, amely az Eladó érdekkörén vagy ellenőrzési körén kívül esik, vagy bármely olyan eseményért, amely nem volt előre látható, vagy nem elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Eladó ilyen esetekben mentesül a  teljesítés kötelezettsége alól és nem felel a teljesítés késedelméből, elmaradásából eredő mindennemű és bármely jogkövetkezményért, kárért.


 


13./ Ügyfélszolgálat: a vásárlással, termékkel összefüggésben az alábbi email címre küldheti észrevételeit: info@dublino.hu
14./ Személyes adatok kezelése: A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata a jelen Ászf részét képezi, amely az alábbi linken érhető el: https://dublino.hu/adatkezelesi-tajekoztato
15./ Magatartási kódex: Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
16./ Illetékesség, alkalmazandó jog, békéltető testület
16.1/ Jelen Ászf vonatkozásában a magyar jog az irányadó, azzal, hogy az eljárás nyelve magyar. Az jelen szerződésből eredő jogvitákra a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak, a Pp. -ban foglalt általános hatásköri és illetékességi szabályok alkalmazásával.
16.2/ Fogyasztó a panasza elutasítása esetén és annak jellege szerint békéltető testület eljárását jogosult kezdeményezni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület illetékes.  Az eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, székhelye és postacíme: Budapesti Békéltető Testület, székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1016 Budapest, 1253 Budapest, Pf. 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31., Békéltető testület elérhetősége az alábbi linken találhatóak meg: http://bekeltet.hu.
16.3/ Fogyasztó panaszával kapcsolatosan a területileg fogyasztóvédelmi hatósághoz jogosult fordulni. illetékes járási hivatalhoz jogosult fordulni, amelynek elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu/  linken talál